ภาพกิจกรรม
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

491

18 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ อบต. พบประชาชน "เวทีประชาคม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการ อบต. พบประชาชน "เวทีประชาคม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

523

9 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

506

9 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

514

12 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

538

19 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม

433

26 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม "การทำขนมไทย"

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม "การทำขนมไทย"

456

26 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

481

12 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม

469

5 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2565

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2565

472

1 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

417

29 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

476

29 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 2565

กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 2565

529

25 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมใส่ทรายอเบทตามบ้าน 2565

กิจกรรมใส่ทรายอเบทตามบ้าน 2565

469

21 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพ่นหมอกควันในหมู่บ้าน 2565

กิจกรรมพ่นหมอกควันในหมู่บ้าน 2565

475

15 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ อบต.พบประชาชน “เวทีประชาคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการ อบต.พบประชาชน “เวทีประชาคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

564

5 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า 2565

โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า 2565

472

20 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากผ้า (การทำกระเป๋าผ้า)

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากผ้า (การทำกระเป๋าผ้า)

745

22 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

762

19 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ลำภูรา

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ลำภูรา

695

10 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...