ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
513
9 มกราคม 2566

         องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา   ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ.2566  ขึ้นระหว่างวันที่  29  ธันวาคม  2565  ถึงวันที่  4  มกราคม  2566  ณ ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข
403 สายตรัง – ทุ่งสง  จุดยูเทิร์นบ้านสวนครูกิ๊ฟ  หมู่ที่ 9  ตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  โดยการจัดตั้ง
ด่านตรวจ 7  วันอันตราย  ,uพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อบต.ลำภูรา,  สมาชิก อปพร.  และอาสาสมัครสาธารณสุข อบต.ลำภูรา  ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่  ตลอด ๒๔  ชั่วโมง เพื่อป้องกัน

และลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่