ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม
473
5 กันยายน 2565

          องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  จัดทำโครงการรส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 
2565  กิจกรรม  "การเลี้ยงผึ้งโพรง"   ในวันที่  31  สิงหาคม  2565  ณ  ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  28  คน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้นำความรู้ที่ได้รับ
ไปประกอบอาชีพ  หรือเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว  และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์