ภาพกิจกรรม
โครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตชมรมผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

422

29 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตชมรมผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

480

29 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ อบต.พบประชาชน “เวทีประชาคม”  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการ อบต.พบประชาชน “เวทีประชาคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

567

5 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากผ้า (การทำกระเป๋าผ้า)

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากผ้า (การทำกระเป๋าผ้า)

747

22 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

765

19 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ลำภูรา

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ลำภูรา

699

10 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชน ประจำปีงบประมาณ  2564

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชน ประจำปีงบประมาณ 2564

629

30 พฤศจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงาน

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน

615

25 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ป้ายภาษีปีงบประมาณ2563

ป้ายภาษีปีงบประมาณ2563

577

6 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...