สมาชิก อบต.
 • นายสัมพันธ์ เจนจริยานนท์

  ประธานสภา อบต.ลำภูรา

 • นายจารึก ศรีสุช

  รองประธานสภา อบต.ลำภูรา

 • นายประสิทธิ์ รามแสง

  สมาชิกสภา อบต.ลำภูรา เขตเลือกตั้งที่ 1

 • นางเพ็ญศรี มูลิกา

  สมาชิกสภา อบต.ลำภูรา เขตเลือกตั้งที่ 2

 • นายสุธรรม คงสง

  สมาชิกสภา อบต.ลำภูรา เขตเลือกตั้งที่ 3

 • นายภานุมาต เก้าซุ้น

  สมาชิกสภา อบต.ลำภูรา เขตเลือกตั้งที่ 5

 • นายทวี สิ้นทุกข์

  สมาชิกสภา อบต.ลำภูรา เขตเลือกตั้งที่ 6

 • นายคุณากร ชูงาน

  สมาชิกสภา อบต.ลำภูรา เขตเลือกตั้งที่ 8

 • นายอาคม ยิ้มสง

  เลขานุการสภา อบต.ลำภูรา