ภาพกิจกรรม
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2565
476
1 กันยายน 2565

          องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน  ประจำปี  2565  ในวันที่ 
30 สิงหาคม  2565  ณ  ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  มีผู้เช้าร่วมโครงการจำนวน  40  คน
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะประเภทต่าง ๆ อย่างถูกวิธี  รณรงค์สร้าง
จิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี  โดยได้รับความร่วมมือวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภูา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง