ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
485
12 กันยายน 2565

         องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565  ในวันที่  9  กันยายน  2565  ณ  ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวน  35  คน  เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด เข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดสู่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา โดยได้รับความร่วมมือวิทยากร
จากสถานที่ตำรวจภูธรห้วยยอด  จังหวัดตรัง  และโรงพยาบาลห้วยยอด  จังหวัดตรัง