ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
519
12 ธันวาคม 2565

          องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  ได้จัดกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล”  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
ขึ้นในวันที่  9  ธันวาคม  2565  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  คือ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึง
ผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  และเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความชื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม
จริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม  ดังนี้
          1. จัดนิทรรศการ “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล”         
          2. แสดงเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น
          3. จัดทำสื่อเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์
          4. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต