ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า 2566
478
10 สิงหาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา