คณะผู้บริหาร
 • นายชนะ ด้วนราม

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

 • นายสฤษดิ์ พุฒนวล

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

 • นายสมชาติ วังอนุสรณ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

 • นายเมธา ประมวลศิลป์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา