สำนักปลัด
 • นางสาววิไล ด้วนราม

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวอินทุกรณ์ ณิชากรพงศ์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวจีระนุช จันทรัฐ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางสาวจุฑาทิพย์ กาลสุวรรณ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • -ว่าง-

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • นางพรพิมล แจ้งชาติ

  นิติกร

 • นายสมหมาย สีนา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอรินทร์ นวลโข้ย

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสมพงค์

  ฤทธิ์เพชร

 • นายทวีศักดิ์ ช่วยขาว

  คนงานทั่วไป

 • นายวีรศักดิ์ อ่อนน้อม

  คนงานทั่วไป

 • วิเชียร ชูโต

  นักการ

 • นายทิวากร คงสง

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายศุภชัย จิตรา

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายเลิศยศ ด้วนราม

  คนงานประจำรถขยะ