ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
 • นายอาคม ยิ้มสง

  ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร 086 2732442

 • นางจตุพร นานอน

  ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร 089 9090871

 • นางสาววิไล ด้วนราม

  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด โทร 0860814034

 • นายสมเกียรติ กวางทะวาย

  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง โทร 0810882329

 • นายสกล พลอินทร์

  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง โทร 0874684839