ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม
438
26 กันยายน 2565

          องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ  ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรม "การทำขนมไทย"  ในวันที่  21-22  กันยายน  2565  ณ  ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  40  คน  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำความรู้
ทีได้รับไปประกอบอาชีพ  หรือเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว  ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์