ภาพกิจกรรม
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
766
19 มีนาคม 2564

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลขึ้นเมื่อวันที่
17  มีนาคม  2564  ณ  ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  เพื่อจัดทำ/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน  และให้
ประชาชนร่วมวางแผน  ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่