ภาพกิจกรรม
โครงการ อบต.พบประชาชน “เวทีประชาคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
567
5 กรกฎาคม 2565

           องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  จัดโครงการ อบต.พบประชาชน “เวทีประชาคม” 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ขึ้นเมื่อในวันที่  29  มิถุนายน  2565  ณ  ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล
ลำภูรา เพื่อให้เวทีประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม   รับทราบปัญหา  ความต้องการของประชาชนในตำบล และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์อัน