ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ลำภูรา
699
10 ธันวาคม 2563

        องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม  2563  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภูรา  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการ
สาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ (Incident Command System : ICS)  การควบคุม
สั่งการการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น