ภาพกิจกรรม
โครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
480
29 กรกฎาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  ได้จัดทำโครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ
2565  ระหว่างวันที่  26-27  กรกฎาคม  2565   เพื่อพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้มีความร่าเริงแจ่มใส  ทำกิจกรรมร่วม
กับผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  สามารถนำความรู้ต่าง ๆ มาปรับใช้ในการสิบสานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยมีกิจกรรม  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  88  คน ณ ศาลาอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  และสถานที่เชิงวัฒนธรรมต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช