Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา 199 ม.8 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 075-290-433

 
นายชนะ ด้วนราม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
(084-192-1356)
 
นายอาคม ยิ้มสง
ปลัด อบต.ลำภูรา
(086-273-2442)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 คู่มือประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกัน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติอื่นๆ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มุมงานการเจ้าหน้าที่
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศรับสมัครโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬา (กีฬาฟุตบอล)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 68 คน
ประกาศวันที่  16 พฤศจิกายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา 
จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริม
ด้านกีฬาแก่เด็ก  เยาวชนและประชาชน
(กีฬาฟุตบอล)
 (ช่วงปิดเทอมระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)


วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  17 พฤศจิกายน  2563
และติดต่อขอรับใบสมัคร ได้ที่ทำการ อบต.ลำภูรา (ในวันและเวลาราชการ) โทร. 075-290433 (รับจำนวนจำกัด)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.  ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.ลำภูรา
          2.  ต้องมีอายุระหว่าง 7 – 20 ปี (ผู้ชายและผู้หญิง)
          3.  ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
   199 ม.8 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 
โทรศัพท์ : 075-290-433
โทรสาร : 075-290-433
E-mail Address : lumpura_trang@hotmail.com
 
   Copyright © 2019. www.lampura.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs