Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา 199 ม.8 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 075-290-433

 
นายชนะ ด้วนราม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
(081 893 4923)
 
นายอาคม ยิ้มสง
ปลัด อบต.ลำภูรา
(086-273-2442)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 คู่มือประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติอื่นๆ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มุมงานการเจ้าหน้าที่
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลคะแนน ITA
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2565 (ดู : 8) 10 มิ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2565 (ดู : 10) 10 มิ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565 (ดู : 11) 10 มิ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565 (ดู : 14) 10 มิ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565 (ดู : 17) 10 พ.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565 (ดู : 18) 10 พ.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2565 (ดู : 21) 10 พ.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2565 (ดู : 28) 22 เม.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2565 (ดู : 26) 21 เม.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2565 (ดู : 26) 20 เม.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2565 (ดู : 27) 19 เม.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 (ดู : 39) 18 เม.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2565 (ดู : 58) 9 มี.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2565 (ดู : 48) 9 มี.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2565 (ดู : 50) 9 มี.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2565 (ดู : 187) 9 มี.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2565 (ดู : 50) 2 มี.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2565 (ดู : 48) 2 มี.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565 (ดู : 43) 2 มี.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565 (ดู : 43) 2 มี.ค. 2565
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานตรัง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (ดู : 48) 25 ก.พ. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 84) 10 ม.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2564 (ดู : 95) 20 ธ.ค. 2564
สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ (ดู : 111) 15 ธ.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 (ดู : 87) 9 ธ.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2564 (ดู : 82) 2 ธ.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2564 (ดู : 86) 25 พ.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2564 (ดู : 75) 17 พ.ย. 2564
การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เด็ก 3 ขวบ เข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง (ดู : 98) 15 พ.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564 (ดู : 97) 11 พ.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564 (ดู : 98) 11 พ.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564 (ดู : 89) 11 พ.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564 (ดู : 96) 11 พ.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 (ดู : 98) 21 ต.ค. 2564
เชิญชวนเด็ก เยาวชนและ อสม. ประกวดคลิปวีดีโอ และคำขวัญ รณรงค์สร้างกระแสสังคม ชิงเงินรางวัลกว่า 31,500 บาท (ดู : 120) 19 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ Line official Teen Club (ดู : 112) 19 ต.ค. 2564
รายงานผลการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 14) 15 ต.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 (ดู : 113) 7 ต.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564 (ดู : 130) 7 ต.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2564 (ดู : 113) 7 ต.ค. 2564
มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 5) 4 ต.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564 (ดู : 116) 16 ก.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 (ดู : 104) 16 ก.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2564 (ดู : 166) 16 ก.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564 (ดู : 141) 25 ส.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2564 (ดู : 118) 25 ส.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2564 (ดู : 135) 25 ส.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2564 (ดู : 108) 25 ส.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2564 (ดู : 114) 2 ส.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2564 (ดู : 125) 2 ส.ค. 2564
รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2564 (ดู : 139) 16 ก.ค. 2564
รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564 (ดู : 139) 16 ก.ค. 2564
รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2564 (ดู : 142) 13 ก.ค. 2564
รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2564 (ดู : 123) 13 ก.ค. 2564
พระคติธรรม โอวาท วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 150) 13 ก.ค. 2564
โทษพิษภัยจากยาเสพติด (ดู : 125) 16 มิ.ย. 2564
คำเตือนร้านค้าและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐ (ดู : 131) 16 มิ.ย. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เชิญชวนรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ (ดู : 6) 1 พ.ค. 2564
ประกาศขยายระยะเวลาในการดำเนินการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) (ดู : 122) 29 เม.ย. 2564
การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 (ดู : 10) 9 เม.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
   199 ม.8 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 
โทรศัพท์ : 075-290-433
โทรสาร : 075-290-433
E-mail Address : lampura2021@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.lampura.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs